Termin wypłaty odszkodowania przez zakład ubezpieczeń w przypadku szkód powstałych w wypadkach komunikacyjnych oraz w przypadku śmierci osoby bliskiej

Zgodnie z art. 817 k.c. zakład ubezpieczeń zobowiązany jest do wypłaty odszkodowania w terminie 30 dni od momentu wpłynięcia zawiadomienia o wypadku. Gdyby zaś wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie powinno być spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część świadczenia zakład ubezpieczeń zobligowany jest spełnić w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia.

odszkodowanie z oc sprawcy

W przypadku odszkodowań z polisy OC sprawcy wypadku ogólne zasady zostały doprecyzowane w art. 14 ustawy o ubezpieczeniowym funduszu gwarancyjnym i polskim biurze ubezpieczycieli komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 r. (Dz.U. Nr 124, poz. 1152) z późniejszymi zmianami. Zakład ubezpieczeń w takim przypadku wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia przez poszkodowanego lub uprawnionego zawiadomienia o szkodzie. W przypadku gdyby wyjaśnienie w powyższy terminie, okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela albo wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, nie później jednak niż w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie, chyba że ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania zależy od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego.

odszkodowania Warszawa

Jeżeli termin podjęcia decyzji przez ubezpieczyciela się wydłuża, powinien on w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia o szkodzie zawiadomić poszkodowanego na piśmie o przyczynach niemożności zaspokojenia jego roszczeń w całości lub w części, jak również o przypuszczalnym terminie zajęcia ostatecznego stanowiska względem roszczeń uprawnionego, a także wypłacić bezsporną część odszkodowania. Sytuacja powyższe dotyczy również przypadków w których wskutek wypadku komunikacyjnego osoba bliska zmarłego domaga się odszkodowania.
Na marginesie wskazać należy, że w przypadku, gdy zdaniem zakładu ubezpieczeń odszkodowanie nie należy się lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszeniu, powinien on poinformować o tym na piśmie poszkodowanego w terminie 30 lub 90 dni w zależności od okoliczności sprawy oraz wskazać na okoliczności oraz podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty odszkodowania, jak również na przyczyny, dla których odmówił wiarygodności okolicznościom dowodowym podniesionym przez osobę zgłaszającą roszczenie. Pamiętać należy, że odmowa całkowita lub częściowa wypłaty odszkodowania nie blokuje poszkodowanemu drogi do dochodzenia swoich praw przed sądem, co często okazuje się niezbędne.

odszkodowania Olsztyn

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *