Ograniczenia elektronicznych form marketingu

Wiadomości sms, informacje telefoniczne czy wiadomości e-mail stanowią w czasie wszechstronnej komputeryzacji potężny i skuteczny środek marketingowy. Środek ten, okiem przedsiębiorców, stanowi prosty i stosunkowo niedrogi sposób dotarcia do potencjalnego|ewentualnego Klienta.
Z drugiej strony uciążliwość związana z otrzymywaniem takich wiadomości oraz częstotliwość stosowania takich rozwiązań, spowodowała podjęcie przez polskie-go ustawodawcę działań ograniczających korzystanie z takich środków do sytuacji określonej przepisami prawa. Naruszenie tych zasad może z kolei skutkować bardzo uciążliwymi sankcjami. Aktami normatywnymi określającymi zakres i możliwość przesyłania wiadomości w formie elektronicznej są: ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz prawo telekomunikacyjne.
Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną zabronione jest przesyłanie niezamówionych informacji handlowych skierowanych do oznaczonego odbiorcy będącego osobą fizyczną za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a przede wszystkim pocz-ty elektronicznej. Takie postępowanie, ustawodawca uważa za czyn nieuczciwej konkurencji. Za informację handlową, w myśl art. 2 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, rozumieć należy każdą informację przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wy-nagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi;
Poddając analizie art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną należy dojść do wniosku, że ustawodawca wykluczył, spod tego zakazu wiadomości o charakterze innym niż handlowy, wiadomości wysyłane do podmiotów innych niż osoby fizyczne oraz wiadomości zamówione tj. takie, co do których odbiorca wyraził zgodę na ich otrzymywanie a w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny. Rozsyłanie takich wiadomości nie będzie traktowane jako czyn nieuczciwej konkurencji i nie jest zakazane. Wydawałoby się również, że jeżeli ustawodawca w art. 10.1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną zabronił wysyłania niezamówionych informacji handlowych wyłącznie do osób fizycznych, co wynika z treści tego artykułu, to rozsyłanie takich wiadomości do osób prawnych lub jednostek nieposiadających osobowości prawnej jest w pełni bezpieczne. Otóż nic bardziej mylnego, gdyż z art. 24.1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną wynika wprost, że kto przesyła za pomocą środków komunikacji elektronicznej niezamówione informacje handlowe, podlega karze grzywny. Przepis ten dotyczy zatem również wiadomości przesyłanych do szerokiego zakresu odbiorców.
Mając powyższe na uwadze rozsyłanie niezamówionych informacji handlowych do przedsiębiorców nie będzie co prawda traktowane jako czyn nieuczciwej konkurencji (zgodnie z art. 10.3 ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną) ale rodzić będzie odpowiedzialność z tytułu po-pełnienia wykroczenia, choć ściganego z oskarżenia prywatnego. Zaznaczyć również należy, że elektroniczna działalność marketingowa ograniczona jest także zapisami art. 172 prawa telekomunikacyjnego, który wyraźnie zakazuje używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, bez uprzedniej zgody abonenta lub użytkownika końcowego. Prezes UKE uprawniony jest do nałożenia na podmiot naruszający postanowienia art. 172 prawa telekomunikacyjnego kary pieniężnej w wysokości do 3% przychodu ukaranego podmiotu, osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym Mając powyższe na uwadze, to w interesie przedsiębiorcy jest zadbanie o posiadanie odpowiedniej zgody użytkownika końcowego.
Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *