Najnowsze przepisy w przedmiocie kryptowalut

Najnowsze przepisy w przedmiocie kryptowalut
radca prawny warszawa
Trzynastego 07 2018 roku rozpoczęło obowiązywać rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej. Zgodnie z tym rozporządzeniem zaniechanie poboru podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczy podmiotów nabywających w drodze sprzedaży lub zamiany walutę wirtualną jedynie po dniu wejścia w życie rozporządzenia i przez czas jego obowiązywania tj. od 13 07 2018 roku do dnia 30 09 2019 r.

Należy pamiętać, że rozporządzenie to ma charakter okresowy. Należy również wspomnieć, że przedmiotowe rozporządzenie wprowadza zaniechanie poboru podatku jedynie za okres od momentu wejścia w życie tegoż rozporządzenia i do dnia 30 czerwca 2019 roku Wobec powyższego warto w przypadku wątpliwości skorzystać z porady prawne online

Opublikowano radca prawny Warszawa | Otagowano , , , , | Skomentuj

Wypowiedzenie umowy o pracę pracownikowi przebywającemu na zwolnieniu lekarskim

Zgodnie z art. 41 k.p. przełożony nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej absencji zatrudnionego w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

dochodzenie wynagrodzeń za prace radca prawny Olsztyn

Pod pojęciem okresu usprawiedliwionej absencji mieści się szerokie spektrum zdarzeń, jest nim między innymi przebywanie zatrudnionego chorobowym. W tej sytuacji nawet gdy pracodawca wypowie zatrudnionemu umowę o pracę, co do zasady wypowiedzenie to będzie bezskuteczne.

rozwiązanie stosunku pracy radca prawny Olsztyn

Zaznaczyć jednak trzeba, że ochrona ta nie jest nieograniczona i nie ma zastosowania wtedy, gdy zatrudniony w czasie wręczenia mu wypowiedzenia świadczył pracę a następnie przedłożył zwolnienie lekarskie (ZUS ZLA), że w tym dniu był już niezdolny do pracy z powodu choroby. W orzecznictwie funkcjonuje utrwalona linia orzecznicza, w myśl której wypowiedzenie umowy wyżej wskazanej sytuacji nie narusza art. 41 kodeksu pracy (vide: I PKN 848/00 – wyrok SN – Izba Pracy z dnia 05-02-2002; I PK 266/13 – postanowienie SN – Izba Pracy z dnia 19-02-2014 etc.) Powyższe stanowisko Sądu Najwyższego ma zapobiegać kombinatorstwu zatrudnionych i załatwianiu zwolnień lekarskich o chorobie obejmujących dzień, w którym doręczono im wypowiedzenie umowy.

sprawy pracownicze radca prawny Olsztyn

Na marginesie podkreślić jednak należy, że w przypadku, gdy pracownik mimo choroby pozostał w pracy z uwagi na niemożność pozostawienia stanowiska pracy, np. z powodu braku zastępcy, czy też do chwili pojawienia się innego pracownika do obsługi maszyny, której pracy nie można przerwać lub w celu załatwienia istotnej sprawy, wypowiedzenie umowy o pracę wówczas jest bezskuteczne. Pracownik jednak musi pamiętać, że ciężar udowodnienia wyżej wskazanych okoliczności spoczywa na nim.
Opublikowano radca prawny Olsztyn, radca prawny Warszawa, sprawy pracownicze Olsztyn | Skomentuj

Obowiązek zawierania informacji dot. mediacji w pozwie rozwodowym

Rozwód jest jednym z najbardziej nieprzyjemnych sytuacji w życiu. Mimo to wiele z rozwodzących się osób nie bierze pod uwagę próby ugodowego zakończenia sporu. Zaznaczyć jednak należy, że od stycznia 2016 r. na osobę występującą z pozwem, nałożono obowiązek, aby w treści pozwu zawarła informację, czy strony podjęły próbę mediacji bądź innego pozasądowego sposobu rozwiązania konfliktu.
Niezamieszczenie w pozwie wyżej wymienionych informacji bądź wyjaśnienia ich braku będzie stanowiło brak formalny pisma, co skutkować będzie wezwaniem do uzupełnienia pozwu w trybie art. 130 kpc, a co za tym idzie wydłużeniem procesu. Pamiętać należy, że nieuzupełnienie braków w terminie skutkować będzie zwrotem pisma, a oznacza to, że pozew o rozwód trzeba byłoby w tym wypadku złożyć jeszcze raz i jeszcze raz go opłacić.
Powyższe zmiany mają na celu skłonienie stron do rozstrzygnięcia spornych zagadnień zanim sprawa rozwodowa trafi do sądu. Należą do nich m.in. sprawy dotyczące zaspokajania potrzeb rodziny, sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi, alimentów czy spraw majątkowych między małżonkami. Porozumienie stron w poszczególnych kwestiach znacznie przyspieszy postępowanie rozwodowe i oszczędzi Stronom stresu na sali sądowej.
Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Ograniczenia elektronicznych form marketingu

Wiadomości sms, informacje telefoniczne czy wiadomości e-mail stanowią w czasie wszechstronnej komputeryzacji potężny i skuteczny środek marketingowy. Środek ten, okiem przedsiębiorców, stanowi prosty i stosunkowo niedrogi sposób dotarcia do potencjalnego|ewentualnego Klienta.
Z drugiej strony uciążliwość związana z otrzymywaniem takich wiadomości oraz częstotliwość stosowania takich rozwiązań, spowodowała podjęcie przez polskie-go ustawodawcę działań ograniczających korzystanie z takich środków do sytuacji określonej przepisami prawa. Naruszenie tych zasad może z kolei skutkować bardzo uciążliwymi sankcjami. Aktami normatywnymi określającymi zakres i możliwość przesyłania wiadomości w formie elektronicznej są: ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz prawo telekomunikacyjne.
Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną zabronione jest przesyłanie niezamówionych informacji handlowych skierowanych do oznaczonego odbiorcy będącego osobą fizyczną za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a przede wszystkim pocz-ty elektronicznej. Takie postępowanie, ustawodawca uważa za czyn nieuczciwej konkurencji. Za informację handlową, w myśl art. 2 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, rozumieć należy każdą informację przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wy-nagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi;
Poddając analizie art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną należy dojść do wniosku, że ustawodawca wykluczył, spod tego zakazu wiadomości o charakterze innym niż handlowy, wiadomości wysyłane do podmiotów innych niż osoby fizyczne oraz wiadomości zamówione tj. takie, co do których odbiorca wyraził zgodę na ich otrzymywanie a w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny. Rozsyłanie takich wiadomości nie będzie traktowane jako czyn nieuczciwej konkurencji i nie jest zakazane. Wydawałoby się również, że jeżeli ustawodawca w art. 10.1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną zabronił wysyłania niezamówionych informacji handlowych wyłącznie do osób fizycznych, co wynika z treści tego artykułu, to rozsyłanie takich wiadomości do osób prawnych lub jednostek nieposiadających osobowości prawnej jest w pełni bezpieczne. Otóż nic bardziej mylnego, gdyż z art. 24.1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną wynika wprost, że kto przesyła za pomocą środków komunikacji elektronicznej niezamówione informacje handlowe, podlega karze grzywny. Przepis ten dotyczy zatem również wiadomości przesyłanych do szerokiego zakresu odbiorców.
Mając powyższe na uwadze rozsyłanie niezamówionych informacji handlowych do przedsiębiorców nie będzie co prawda traktowane jako czyn nieuczciwej konkurencji (zgodnie z art. 10.3 ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną) ale rodzić będzie odpowiedzialność z tytułu po-pełnienia wykroczenia, choć ściganego z oskarżenia prywatnego. Zaznaczyć również należy, że elektroniczna działalność marketingowa ograniczona jest także zapisami art. 172 prawa telekomunikacyjnego, który wyraźnie zakazuje używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, bez uprzedniej zgody abonenta lub użytkownika końcowego. Prezes UKE uprawniony jest do nałożenia na podmiot naruszający postanowienia art. 172 prawa telekomunikacyjnego kary pieniężnej w wysokości do 3% przychodu ukaranego podmiotu, osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym Mając powyższe na uwadze, to w interesie przedsiębiorcy jest zadbanie o posiadanie odpowiedniej zgody użytkownika końcowego.
Opublikowano Bez kategorii | Otagowano , , | Skomentuj

Sprawozdanie finansowe w spółce z o. o.

obsługa prawna firm Warszawa

 Jednym z licznych obowiązków zarządu spółki z o.o. jest coroczne przygotowywanie sprawozdań finansowych oraz składanie go zgromadzeniu wspólników do przyjęcia. Sprawozdania takie winny być złożone we właściwym sądzie rejestrowym w terminie nie dłuższym niż sześć miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

rejestracja spółki w KRS Warszawa

W myśl art. 45 ust.2 ustawy o rachunkowości ww. sprawozdanie składa się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej. Podkreślenia wymaga fakt, że obowiązek sporządzenia niniejszego sprawozdania spoczywa na aktualnym zarządzie.

radca prawny obsługa prawna Warszawa

Często bowiem zdarza się, że na koniec roku obrotowego kończą się mandaty członków poprzedniego Zarządu i powołany zostaje nowy Zarząd, który nie ma kompletnych informacji, co w poprzednim roku obrotowym działo się ze spółką. Niemniej w myśl art. 203 § 3 oraz art. 370 § 3 k.s.h. członkowie Zarządu przygotowujący sprawozdanie z działalności mają prawo domagać się od byłych członków Zarządu składania wyjaśnień dotyczących okresu, w którym osoby te pełniły funkcję członka Zarządu. Z innego punktu widzenia były członek Zarządu ma prawo wglądu w treść sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego spółki, a także przedłożenia spółce pisemnej opinii odnoszącej się do tych dokumentów.

obsługa prawna spółek Warszawa

Prawem i obowiązkiem byłego członka Zarządu jest także obecność na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników, na którym będzie podejmowana uchwała pozytywnie opiniująca sprawozdania. Trzeba pamiętać, że niedopełnienie obowiązku złożenia sprawozdania finansowego we właściwym sądzie rejestrowym – a więc w tym wydziale KRS, w którym dana spółka z o.o. została zarejestrowana – zagrożone jest karą grzywny lub ograniczenia wolności.
Opublikowano Bez kategorii | Otagowano , , , , | Skomentuj

Zmiany w prawie pracy

Od dnia 22.02. 2016 r. zmienione zostaną przepisy kodeksu pracy dotyczące typów umów o pracę i trybu ich zawierania. Po aktualizacji przepisów obowiązywać będą inne zasady nawiązywania umów o pracę na okres próbny.
Do daty 22 lutego 2016 roku każda z umów wskazanych w artykule 25 kodeksu pracy tj umowa o pracę na czas określony oraz umowa na czas nieokreślony mogła być poprzedzona umową o pracę na okres próbny, z tym ograniczeniem że taka umowa nie mogła być zawarta na okres dłużny niż 3 miesiące.
Obostrzona została możliwość wielokrotnego zawierania umów na okres próbny. Po nowelizacji kodeksu pracy, umowę o pracę na okres próbny można będzie, co do zasady, zawrzeć jeden raz i to wyłącznie w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnienia w celu wykonywania określonego rodzaju pracy.
Maksymalny okres zatrudnienia w tej formie pozostał ten sam i nadal wynosić będzie trzy miesiące. Wyjątkiem od reguły jednorazowego zawierania z pracownikiem umowy na okres próbny jest możliwość zawarcia następnej umowy o pracę w takiej formie, jeżeli pracownik miałby być zatrudniony w celu wykonywania innego rodzaju pracy lub upłynie co najmniej 3 letni okres od ustania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę, z tym że jeżeli pracownik po upływie trzy letniego okresu miałby wykonywać taki sam rodzaj pracy co poprzednio, to zawarcie umowy na okres próbny będzie mogło być ponowione tylko 1 raz.

rozwód warszawa dobry adwokat

Opublikowano Rozwód | Otagowano , , , , | Skomentuj

Termin wypłaty odszkodowania przez zakład ubezpieczeń w przypadku szkód powstałych w wypadkach komunikacyjnych oraz w przypadku śmierci osoby bliskiej

Zgodnie z art. 817 k.c. zakład ubezpieczeń zobowiązany jest do wypłaty odszkodowania w terminie 30 dni od momentu wpłynięcia zawiadomienia o wypadku. Gdyby zaś wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie powinno być spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część świadczenia zakład ubezpieczeń zobligowany jest spełnić w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia.

odszkodowanie z oc sprawcy

W przypadku odszkodowań z polisy OC sprawcy wypadku ogólne zasady zostały doprecyzowane w art. 14 ustawy o ubezpieczeniowym funduszu gwarancyjnym i polskim biurze ubezpieczycieli komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 r. (Dz.U. Nr 124, poz. 1152) z późniejszymi zmianami. Zakład ubezpieczeń w takim przypadku wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia przez poszkodowanego lub uprawnionego zawiadomienia o szkodzie. W przypadku gdyby wyjaśnienie w powyższy terminie, okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela albo wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, nie później jednak niż w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie, chyba że ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania zależy od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego.

odszkodowania Warszawa

Jeżeli termin podjęcia decyzji przez ubezpieczyciela się wydłuża, powinien on w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia o szkodzie zawiadomić poszkodowanego na piśmie o przyczynach niemożności zaspokojenia jego roszczeń w całości lub w części, jak również o przypuszczalnym terminie zajęcia ostatecznego stanowiska względem roszczeń uprawnionego, a także wypłacić bezsporną część odszkodowania. Sytuacja powyższe dotyczy również przypadków w których wskutek wypadku komunikacyjnego osoba bliska zmarłego domaga się odszkodowania.
Na marginesie wskazać należy, że w przypadku, gdy zdaniem zakładu ubezpieczeń odszkodowanie nie należy się lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszeniu, powinien on poinformować o tym na piśmie poszkodowanego w terminie 30 lub 90 dni w zależności od okoliczności sprawy oraz wskazać na okoliczności oraz podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty odszkodowania, jak również na przyczyny, dla których odmówił wiarygodności okolicznościom dowodowym podniesionym przez osobę zgłaszającą roszczenie. Pamiętać należy, że odmowa całkowita lub częściowa wypłaty odszkodowania nie blokuje poszkodowanemu drogi do dochodzenia swoich praw przed sądem, co często okazuje się niezbędne.

odszkodowania Olsztyn

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Ograniczenie czasu trwania umów na czas określony

25 czerwca 2015 r. Sejm zaakceptował długo wyczekiwaną nowelizację kodeksu pracy. Nowelizacja zakłada, że aktualną zasadę, która przewiduje, że trzeci kontrakt na czas określony zawarty z tym samym pracodawcą przekształca się w umowę bezterminową, zastąpi przepis, zgodnie z którym praca na podstawie umowy o pracę na czas określony nie będzie mogło być dłuższe niż 33 m-ce, a łączna liczba tych kontraktów nie będzie mogła przekraczać trzech. Znaczenie będzie miał łączny okres czasu pracy u tego samego pracodawcy i nie będą miały znaczenia umowy między kontraktami.

odszkodowanie za śmierć olsztyn

Jeżeli okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę bądź umów o pracę na czas określony przekroczy 33 m-ce lub liczba umów przekroczy trzy, to od następnego dnia po upływie 33-miesięcznego okresu zatrudnienia lub od dnia podpisania 4 umowy pracownik będzie traktowany, jak zatrudniony na podstawie umowy o pracę bezterminowo. Limity blokujące zatrudnienie na podstawie umów na czas określony nie będą dotyczyć umowy lub umów zawartych: – na zastępstwo pracownika w czasie jego uzasadnionej nieobecności w pracy, – w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym, – na czas sprawowania pracy przez okres kadencji.

porady prawne olsztyn

W wypadku, gdy pracodawca wskaże bezstronne przesłanki leżące po jego stronie, które usprawiedliwiają zatrudnienie terminowe w związku z cyklicznymi potrzebami pracodawcy, po prze-kroczeniu określonych limitów, będzie mógł podpisać ko-lejną umowę na czas określony. Niemniej zobowiązany będzie do zawiadomienia właściwego okręgowego inspektora pracy o podpisaniu takiej umowy w terminie 5 dni roboczych od dnia jej podpisania, wskazując jednocześnie powód jej zawarcia. Powyższe zmiany mają na celu ograniczyć nadużywanie zawierania na długi czas umów terminowych.

radca prawny olsztyn

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Witaj, świecie!

Witaj w sieci Darmowe blogi. To jest Twój pierwszy wpis. Zmodyfikuj go lub usuń, a następnie rozpocznij blogowanie!

Opublikowano Bez kategorii | 1 komentarz